Berita Menarik DI Dunia

Berita Menarik DI Dunia
Navigation

Gombalan Maut ala Bapak muA:Bapak kamu tukang rujak ya?
B:Koq kamu bisa tau?
A:Karena kamu telah mengulek hatiku 
A: Bapak kamu seorang polisi ya?
B: kok tau ?
A: soalnya kamu telah menilang hatiku 
A: Bapak kamu seorang pemain catur ya ?
B: iya, kok tau ?
A: soalnya kamu telah menSKAKan hatiku (nyengir)
A: Bapak kamu seorang petani ya ?
B: iya, kok tau ?
A: soalnya kamu telah menaburkan cinta dihatiku (nyengir)
A: Bapak kamu seorang dokter ya ?
B: iya, kok tau ?
A: soalnya kamu telah menyuntikan cinta ke hatiku (nyengir)
A: Bapak kamu pilot ya ?
B: iya, kok tau ?
A: soalnya kamu telah menerbangkan hatiku (nyengir)
A: Bapak mu tukang sate ya?
B: kok tau ?
A: abis kamu telah menusuk-nusuk hatiku (L)
A: Bapak kamu penggemar SMASH ya?
B: eh ko tau?
A: soalnya kamu udah menCENAT CENUT kan hati ku (music)
A: Bapak mu polisi gorontalo yah?
B: iya, kok tau ?
A: Karena kamu telah menchayya-chayya hatikuuww (music)
A: “Bapak kamu pemain gendang ya ?”
B: “iya, kok tau ?”
A: “Karena kamu telah menDUNGDUNGPLAK hatiku (lol)
A: Bapak kamu Gusdur ya ?
B: eh kok tau ?
A: taulah , Gitu Aja Kok Repot (lol)
Share

Kittykus

Tanggapan Anda ?